مجسمه اهمیت کتاب در ژاپن | مجله تفریحی فان 100

مجسمه اهمیت کتاب در ژاپن

اينجا پارکي در ژاپن است. مردي چاق که موبايل در دست دارد بر روي الاکلنگ و سبک تر از دخترکي کوچک که با خود کتاب دارد.. مجسمه ايي بسيار تاثير گذار که اهميت ارزشها در ژاپن را نشان ميدهد … !

مجسمه اهمیت کتاب در ژاپن

مجسمه اهمیت کتاب در ژاپن